SĀKOTNĒJĀ FIZIKA ALLARA

Dabā norit nepārtraukta matērijas kustība un pārvēršanās process dažādos tās organizācijas līmeņos, ar dažādiem ātrumiem, fāžu stāvokļiem, fiziskiem un citiem apstākļiem, un tā tālāk. Zinātne ir pierādījusi, ka, ja cilvēka acij šīs pārvērtības ir neredzamas, tas nenozīmē, ka šie procesi nepastāv. Taču jebkurai izmaiņai dabā jābūt pietiekamam pamatam. Fundamentāls uzdevums mūsdienu fizikai – nonākt līdz sākotnējam cēlonim, kas darbojas pēc nemainīga likuma un nosaka visu turpmāko parādību izmaiņu un notikumu attīstības iemeslu daudzveidīgumu.

SĀKOTNĒJĀ FIZIKA ALLARA satur sevī pamatzināšanas par primārajiem fundamentālo daļiņu fizikas pamatiem, to mijiedarbības likumsakarībām. Tas ir patiešām evolucionārs izrāviens pasaules zinātnei, kura pašlaik atrodas simtgadīgu epohālo atklājumu izpētes stadijā. Dotās zināšanas skar visus fundamentālos un starpnozaru pētījumus dažādās zinātnes nozarēs: no fizikas mikropasaules līdz kosmoloģijai, tāpat tā atklāj unikālu informāciju par neitrīno, astrofizikas un elementāro daļiņu fizikas pamatprincipiem.
 
- No “SĀKOTNĒJĀ FIZIKA ALLATRA” ziņojuma
 
Ziņojumu “SĀKOTNĒJĀ FIZIKA ALLATRA” ar Anastasijas Novih redakciju sagatavoja Starptautiskās sabiedriskās kustības “ALLATRA” internacionālā zinātniski pētnieciskā grupa ALLATRA SCIENCE. Ziņojums satur informāciju par elementāro daļiņu izcelsmi un uzbūvi, par pirmpamatiem no kā sastāv matērija, par elementāro daļiņu un kosmoloģijas mijiedarbību no vienotā lauka teorijas skatupunkta, par elektromagnētisma un gravitācijas mijiedarbību, par alternatīvās enerģijas avotiem utt. Tiek parādīts fundamentālās un praktiskās fizikas jaunāko ziņu svarīgums, vērienīgums un savlaicīgums. Tiek sniegtas atbildes uz iepriekš neatrisinātiem mūsdienu fizikas pamatjautājumiem un doti atbilstoši paskaidrojumi.
 
Materiāls paredzēts Starptautiskās sabiedriskās kustības “ALLATRA” dalībnieku sākotnējai iepazīstināšanai ar SĀKOTNĒJĀS FIZIKAS ALLATRA pamatprincipiem.
 
Oficiālā savienības ALLATRA ZINĀTNE mājas lapa: allatra-science.org
 

 • Fundamentālo daļiņu, to mijiedarbības likumsakarību primārie fizikas pamati
 • Elementārās daļiņas – no kā tās sastāv un kā tās pārvaldīt
 • Redzamā matērija – no kurienes tā parādās un kur tā pazūd
 • Vienotā lauka teorija – elektromagnētisma un gravitācijas mijiedarbība
 • Brīvas, bezmaksas enerģijas iegūšana no apkārtējās telpas
 • Pasaules mākslīgums – pierādījums tam, ka šī pasaule ir izveidota mākslīgi
 • Objektu radīšana – kā no elementārajām daļiņām radīt dzīvus un nedzīvus objektus
 • Cilvēka dzīves pagarināšana aiz standartsugas robežām – šīsdienas realitāte
 • Drošība, vai arī Kā nodrošināt cilvēcei autonomu dzīvi ekstremālos klimatiskajos apstākļos uz Zemes un kosmosā
 • Klimatiskā geoinženierija, vai arī Uz kādiem principiem strādā adaptīvie mehānismi, kas notur globālās kataklizmas
 • Gaiss, uzturs un ūdens. Kā iegūt gatavus augstas kvalitātes pārtikas produktus, tīru gaisu, dzeramo ūdeni
 • Ziņojumā tiek doti reakciju aprēķini, kas ir pamatā: vadāmajā kodoltermiskajā sintēzē; protonu-protonu cikla reakcijās (pp-cikls); oglekļa cikla reakcijās (CN-cikls); fotonukleārajās reakcijās; kodolu reakcijās ar neitronu līdzdalību; reakcijās, piedaloties α-daļiņām...

Tāpat lasiet